Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на „Уникомс Трейдинг“ ООД
за ползване на интернет магазина https://unicomstrading.com и за извършването на покупки на продукти през него.

Чл. 1. С кликването върху който и да е бутон, линк или приложение в сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина. Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за покупко-продажба между unicomstrading.com и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните продукти.
Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител.

ІІ. Данни за „Уникомс Трейдинг“ ООД
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Уникомс Трейдинг“ ООД
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, Резиденшъл Парк София, Сграда 16Б, етаж 2;
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, Резиденшъл Парк София, Сграда 16Б, етаж 2;
4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, Резиденшъл Парк София, Сграда 16Б, етаж 2  еmail: office@unicomstrading.com;
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 040252201 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 399722
7. Надзорни органи:
A. Комисия за защита на личните данни
B. Комисия за защита на потребителите
C. Комисия за защита на конкуренцията
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 040252201.

Регистрация
Чл.3. Регистрацията на сайта е напълно безплатна и доброволна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези продукти, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина продукти, включително, но не само: начин на употреба, технически характеристики, гаранционни условия и т.н., е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответния продукт, като unicomstrading.com не носи каквато и да е отговорност при невярно, неточно или неправилно представена информация, както и информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
Всички цени, представени в сайта, са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като unicomstrading.com си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Представени в сайта цени на продукти са крайни за 1 брой и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

Потвърждение чрез телефон
Чл.4. След натискане на бутона „Поръчка”, ще получите писмо по електронната поща с информация за Вашата поръчка. В рамките на 24 часа от заявяване на поръчката, в интервала от 9:00 до 20:00 часа, с вас ще се свърже представител на unicomstrading.com, за да потвърди Вашата поръчка и крайната цена, която трябва да заплатите. Договорът за покупко-продажба на продукта се счита за сключен само след изрично потвърждение по телефона на заявената чрез сайт unicomstrading.com поръчка.

Плащане
Чл.5. Ползвателят може да заплати цената на поръчан от онлайн магазина продукт чрез наложен платеж. Всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на unicomstrading.com цялата продажна цена на поръчания чрез онлайн магазин продукт. При наложен платеж ползвателят предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на продукта или продуктите и цената на доставка), посочена в товарителницата, която служи за документ, удостоверяващ плащането. С подписването на товарителницата Ползвателят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на unicomstrading.com сумата, представляваща продажната цена на доставения продукт.

Онлайн покупка на изплащане
Всеки Ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина продукт или продукти на изплащане, следва да кандидатства пред банка или финансова институция за отпускане на стоков кредит.
Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по голяма от 100 (сто) лева, като в сайта са описани възможностите за стоков кредит към конкретни продукти.
Кандидатстването се извършва на телефон, посочен към конкретен продукт.
Конкретните условия за кандидатстване и отпускане на кредит се определят едностранно от съответната банка или финансова институция, съобразно кредитна й политика.
ВАЖНО! При кандидатстването за отпускане на кредит, освен настоящите общи условия, се прилагат и условията за кредитиране, определени от съответната финансова институция. За условията на конкретните финансови институции, кредитиращи онлайн покупки на продукти от онлайн магазина, Ползвателят се уведомява по телефона от съответната банка или финансова институция в случай, че се налага промяна на броя вноски, различен от желания брой посочен от ползвателя. unicomstrading.com не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в предприемането на действия по принудително изпълнение и др.
Доставката на закупени на изплащане чрез онлайн магазина продукт или продукти се извършва само след като unicomstrading.com бъде уведомен от съответната финансова институция, че между последната и Ползвателя е подписан на хартиен носител договор с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Сроковете за доставка са формулирани в чл. 6 и започват да текат от момента, в който unicomstrading.com получи уведомлението от съответната финансова инс